سهامداران این نمادها، هفته ی اول بهمن ماه 1402 برای برگزاری مجامع آماده باشند

زمان مطالعه: 2 دقیقه در این گزارش می‌خواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوق‌های سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکت‌ها و صندوق‌ها این هفته مجمع برگزار می‌کنند؟ شرکت‌ها و صندوق های بررسی شده در هفته‌ی پیش رو از تاریخ 30 دی ماه تا ...

2 دقیقه
0 دیدگاه
سرآمد نوین
زمان مطالعه: 2 دقیقه

در این گزارش می‌خواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوق‌های سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکت‌ها و صندوق‌ها این هفته مجمع برگزار می‌کنند؟

شرکت‌ها و صندوق های بررسی شده در هفته‌ی پیش رو از تاریخ 30 دی ماه تا 5 بهمن ماه ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالیانه و شرکت‌ها مجمع عمومی فوق‌العاده‌‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (صورت‌های مالی سالانه، تعیین سود، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند.

مجمع عمومی عادی:
نمادتاریخ مجمععنوانلینک کدال
وبیمه 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ%2b8RgmssH7lgI2GM2bkwZw%3d%3d&rt=2&let=16&ct=0&ft=-1
وبرق 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=IwqagjtoqbslqU3nTB%2brlA%3d%3d&rt=2&let=16&ct=0&ft=-1
شملي 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملي شيمي کشاورز https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=N3cLQpRkHyOzWTurz8hvhw%3d%3d&rt=0&let=16&ct=0&ft=-1
وکغدیر 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Ck%2bWyeLatI5OOps05gg2Tg%3d%3d&rt=2&let=16&ct=0&ft=-1
ثنوسا 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازي و ساختمان تهران https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=o85BSnesepRyjfdsyHS17g%3d%3d&rt=1&let=16&ct=0&ft=-1
ثفارس 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و توسعه فارس https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=xoYRX13vn1TDMqAaE1fVvA%3d%3d&rt=1&let=16&ct=0&ft=-1
ثامان 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سامان گستر اصفهان  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=le0QllcGFej2T9lqii54dg%3d%3d&rt=1&let=16&ct=0&ft=-1
جم 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پترو شيمي جم https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=pirupTLhR3rUQC7IV20u4A%3d%3d&rt=0&let=17&ct=0&ft=-1
قيستو 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند بيستون https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=xBy9hTMxufbxGh1lXblQQQaQQQ2Q%3d%3d&rt=0&let=16&ct=0&ft=-1
لازما 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=q8bjtsnhnYPjzibJ09e7QQQaQQQA%3d%3d&rt=0&let=16&ct=0&ft=-1
قنقش 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نقش جهان https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=i66kRLNuYJsZkQSK3RwKLg%3d%3d&rt=0&let=16&ct=0&ft=-1
غفارس 1402/11/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=S1gSKuCqlEhg2ZjH3%2bn1gQ%3d%3d&rt=0&let=17&ct=0&ft=-1
ودي 1402/11/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بيمه دي https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=6g5cPH7AgrYCqjsGXYNlTg%3d%3d&rt=6&let=17&ct=0&ft=-1
کنگار 1402/11/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توليد کاشي و سراميک نگار گستر جلگه https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=A6OLX1r9lHQCjw3wSwYfjg%3d%3d&rt=0&let=17&ct=0&ft=-1
بفجر 1402/11/04 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فجر انرژي خليج فارس https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=U1GKRmTZ13sVex3fm8J9yQ%3d%3d&rt=0&let=17&ct=0&ft=-1
تکنو 1402/11/04 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تکنو تار  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=HjQZr2fk8YNErFnWhb5DAg%3d%3d&rt=0&let=17&ct=0&ft=-1
 
مجمع عمومی فوق العاده:
نمادتاریخ مجمععنوانلینک کدال
وبیمه 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=RU8IzKr%2b3NPy7KG3FoiZeQ%3d%3d&rt=2&let=18&ct=0&ft=-1
شملي 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملي شيمي کشاورز https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=mIzgtrJLFt5l3326h4Hp7Q%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1
ثنوسا 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نوسازي و ساختمان تهران  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=w06gOrjFQQQaQQQxx7WtnY%2b3J6Mw%3d%3d&rt=1&let=18&ct=0&ft=-1
کسرام 1402/10/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس سرام https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=FvUUbTXSjUzLw2v%2bu8x0Vw%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1
ودی 1402/11/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بيمه دي  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=flJF%2bG45T%2bzKd1m%2b36BNzg%3d%3d&rt=6&let=18&ct=0&ft=-1
غمايه 1402/11/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خمير مايه رضوي  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=ArKvyBw2F97iWRDZuZKk2A%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1
حگهر 1402/11/03 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=LhvjY4LU3RHiP4i0VQQQaQQQRFeQ%3d%3d&rt=5&let=18&ct=0&ft=-1
شتران 1402/11/03 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالايش نفت تهران  https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=iBXh2FHyRG28ztb9WdQkRQ%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1
غمینو 1402/11/04 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع غذائي مينو شرق https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=N1A4rJ4bol8kFg0jscHwJQ%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1
 
مجامع صندوق ها:
نمادتاریخ مجمععنوانلینک کدال
خبرگان سهام 1402/10/30 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=TVVCpviCX%2bf4HTpEo3cWdw%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=4
فیروزه بازار 1402/10/30 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=mBydMsEQCHiXUMcK1QQQaQQQCSZA%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=7
آبان بازار 1402/10/30 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=W2CjVPozlZTu9XZeubCqZA%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=7
رایا سهام 1402/10/30 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Ijh%2bazrXUwBUGpnL3WLGYw%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=4
دارا بازار 1402/10/30 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=vRwWSUWeSw0MsULrIQZJJw%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=7
کوثر مختلط 1402/11/01 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=X468zryglSzDRzYTqsi36Q%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=3
صنعت سهام 1402/11/01 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=3RcJQ9aEYjmxLJ5h9QQQaQQQ8fgQ%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=2
آلتون 1402/11/01 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=MIfDypi%2bCe3oy3GAKXbxRw%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=8
نماد بازار 1402/11/02 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=V2QQQaQQQgtzq1r0eSnT75UQ61Lw%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=7
آسامید 1402/11/03 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=MlX%2bGX%2btEZin1bQQQaQQQha9bTCA%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=2
آسمان مختلط 1402/11/03 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=wGr9Q0j4srhWRitpfI5iTw%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=3
آساس 1402/11/03 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Q2jQjqdpT1vyRO2tQ62X3A%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=4
آسمان یکم سهام 1402/11/03 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=pQQQaQQQY7MXz1Ubx%2bH7oH85gL7w%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=4
مپنا پروژه 1402/11/03 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=JzxdT6ia399keTNFjLgi6g%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=5
فیروزه بازار 1402/11/04 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=M4jKrMAyHhPE3YjVGLgZ5A%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=7
توسکا 1402/11/04 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=lMUZ5Eq%2bG1Q%2bxksgq15QQQaQQQYQ%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=2
آشنا صندوق 1402/11/04 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=eAW95Of3YyFyHpTsghoiZA%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=10
کوثر ثابت 1402/11/04 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=t8QQQaQQQ55EjLQJjCDTNjk5eKEA%3d%3d&rt=2&let=121&ct=5&ft=2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *